top of page
Search
  • Writer's pictureGuardian Malaysia

TERMA & SYARAT PERADUAN NURISHORGANIQ X GUARDIAN BELI &MENANG 2020

Dengan menyertai ‘Peraduan Nurish Organiq x Guardian Beli & Menang 2020”, para peserta dianggap telah membaca serta bersetuju dan/atau mematuhi semua terma dan syarat yang ditetapkan (termasuk yang diputuskan oleh EIG PHARMA ASIA SDN. BHD. tanpa sebarang notis). 2. Peraduan ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun keatas dan menetap di Malaysia kecuali kakitangan EIG PHARMA ASIA SDN. BHD., atau ahli keluarga terdekat dan/atau agensi pengiklanan dan promosi, pengedar yang dilantik dan syarikat pengelola peraduan termasuk syarikat yang berkaitan dan ahli keluarga terdekat mereka. 3. Tempoh Peraduan adalah 1 Julai 2020 – 31 Julai 2020, 11.59pm. 4. Semua penyertaan yang layak mestilah diterima oleh sistem kami pada 23:59:59 (Waktu Malaysia), 31 Julai 2020. Penyertaan yang lambat atau tidak sah tidak akan dilayan. Waktu penghantaran adalah mengikut waktu sistem kami. 5. EIG PHARMA ASIA SDN. BHD. berhak untuk membatalkan dan/atau menolak manamana penyertaan yang salah, tidak lengkap, menimbulkan keraguan atau tidak sah. Peserta bersetuju untuk tidak secara sengaja merosakkan atau menyebabkan gangguan pada Peraduan dan/atau menghalang peserta lain dari menyertai Peraduan ini. 6. EIG PHARMA ASIA SDN. BHD. berhak untuk membatalkan dan/atau menolak manamana penyertaan yang dianggap dan/atau mengandungi unsur-unsur tidak sesuai untuk mana-mana pihak. Dengan menyertai Peraduan ini, para peserta bersetuju untuk tidak menghantar penyertaan yang mengandungi sebarang unsur-unsur pornografi atau lucah, mengancam atau menggunakan bahasa kesat serta mengandungi unsur-unsur yang tidak sesuai untuk sesetengah pihak. 7. EIG PHARMA ASIA SDN. BHD. dan syarikat induk, syarikat bersekutu, anak syarikat, pemegang lesen, pengarah, pegawai, ejen, kontraktor bebas, agensi-agensi pengiklanan dan promosi yang berkaitan serta penasihat undang-undang tidak bertanggungjawab ke atas:- a. Sebarang kesilapan teknikal yang disebabkan oleh gangguan rangkaian internet, serangan virus, penggodaman maklumat, kerosakan dan kegagalan perkakasan maklumat atau sebaliknya; b. Telefon, elektronik, perkakas atau program perisian, rangkaian, internet, pelayan atau kerosakan komputer, kegagalan, gangguan, kesilapan komunikasi atau sebarang kesukaran yang disebabkan oleh kesilapan manusia, mekanikal atau elektrik, tanpa had, termasuklah penangkapan data berkaitan maklumat penyertaan dalam talian yang salah atau tidak tepat; c. Lambat, hilang, lewat, salah, tidak lengkap, tidak sah atau e-mel yang sukar difahami; d. Gagal, tidak lengkap, hilang, tidak teratur, bercampur-aduk, terganggu, tiada transmisi atau transmisi komputer yang lambat; e. Sebarang perkara yang berlaku di luar kawalan EIG PHARMA ASIA SDN. BHD. dan boleh menyebabkan gangguan atau kegagalan Peraduan; f. Sebarang kecederaan, kerugian atau kerosakan yang timbul berhubung atau akibat daripada penerimaan, pemilikan, penggunaan hadiah atau daripada penyertaan dalam Peraduan; atau g. Sebarang kesilapan cetakan atau tipografi dalam mana-mana bahan berkaitan dengan Peraduan. 8. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta bersetuju untuk melepaskan daripada semua liabiliti dan melindungi EIG PHARMA ASIA SDN. BHD. dan para pekerja, pegawai, pengarah, pemegang saham, ejen, wakil-wakil, syarikat induk dan serta syarikat gabungan, anak-anak syarikat, pemegang lesen, agensi pengiklanan serta agensi berkaitan dan penasihat undang-undang dari mana-mana kerugian, ganti rugi, hak, apa-apa jenis tuntutan dan tindakan akibat daripada penerimaan, pemilikan, penggunaan atau penyalahgunaan hadiah atau sebarang aktiviti berkaitan dengan pengambilan hadiah, tanpa had termasuklah kecederaan, kematian, kerosakan harta benda dan tuntutan berdasarkan hak-hak publisiti, fitnah atau pencerobohan privasi. 9. EIG PHARMA ASIA SDN. BHD. dan syarikat induk, syarikat bersekutu, anak syarikat, pemegang lesen, pengarah, pegawai, ejen, kontraktor bebas dan agensi-agensi pengiklanan/promosi yang berkaitan tidak menjamin, menyatakan dengan terang atau sebaliknya, dalam fakta atau undang-undang berhubung penggunaan atau penikmatan hadiah, termasuklah had tanpa batasan, kualiti, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. 10. Dengan menyertai Peraduan ini, peserta bersetuju untuk membenarkan EIG PHARMA ASIA SDN. BHD. dan syarikat induk, anak syarikat, syarikat gabungan, pemegang lesen, pengarah, pegawai, ejen, kontraktor bebas dan agensi-agensi pengiklanan/promosi menggunakan nama, maklumat yang disertakan dalam laman web Peraduan, kesamaan, maklumat biografi dan kenyataan untuk sebarang tujuan, termasuklah, tanpa had, pengiklanan, perdagangan atau promosi tanpa sebarang had masa, di mana-mana media kelak tanpa sebarang pampasan, melainkan yang telah ditetapkan undang-undang. Status pemenang boleh dilucutkan dan/atau pemenang baru akan dipilih jika pemenang yang terpilih tidak dapat dihubungi, pendaftaran tidak sah dan/atau gagal menuntut hadiah. Keengganan atau pemulangan pemberitahuan hadiah yang gagal dihantar kepada pemenang terpilih juga dianggap batal dan/atau pemenang baru akan dipilih. 11. Dengan penyertaan ini, para peserta mengakui kelayakan penyertaan dan menyatakan persetujuan terhadap sebarang publisiti berhubung penyertaan mereka oleh pihak EIG PHARMA ASIA SDN. BHD. 12. Rayuan untuk menyemak status penyertaan tidak akan dilayan. 13. EIG PHARMA ASIA SDN. BHD. berhak untuk membuat keputusan muktamad dalam sebarang pertikaian berbangkit. 14. EIG PHARMA ASIA SDN. BHD. berhak untuk menggunakan mana-mana bahan yang diterima semasa Peraduan (termasuklah nama peserta, alamat e-mel, nombor telefon, gambar dan lain-lain) untuk tujuan pengiklanan, pemasaran dan komunikasi. 15. EIG PHARMA ASIA SDN. BHD. berhak untuk meminda semula mekanik, terma dan syarat Peraduan serta lain-lain aspek berkaitan Peraduan tanpa sebarang notis. 16. EIG PHARMA ASIA SDN. BHD. berhak untuk menggantung atau membatalkan Peraduan mengikut budi bicara dan keadaan yang tidak diduga tanpa sebarang notis. CARA PENYERTAAN: 17. a) Beli sebarang produk Nurish Organiq bernila RM30 & ke atas dalam satu resit di mana-mana stor Guardian b) Imbas kod QR, jawab soalan & hantarkan penyertaan anda secara online. CARA – CARA UNTUK MENANG: 18. TIGA (3) pemenang yang menjawab soalan dengan betul & mempunyai resit yang sah akan dipilih sahaja 19. Setiap pemenang akan memenangi seorang SATU (1) “Portable Electric Food Steamer” & Hamper Produk jumlah bernilai RM500. 20. Senarai nama pemenang akan diumumkan 3 minggu selepas tempoh peraduan tamat. Senarai tersebut akan diumumkan di Facebook & Instagram Nurish Organiq dan pemenang-pemenang akan dihubungi melalui Facebook PM/Instagram DM/telefon/email. 21. Sebarang kos perjalanan untuk mengambil hadiah ditanggung oleh pemenang sendiri. 22. Sebarang hadiah tidak boleh ditukar ke wang ringgit. EIG PHARMA ASIA SDN. BHD. berhak untuk menggantikan hadiah dengan hadiah lain yang mempunyai nilai yang hampir sama. Sebarang bentuk kos atau bayaran yang berkaitan dengan menuntut hadiah ditanggung oleh pemenang sendiri.

66 views0 comments

Recent Posts

See All

Exclusive Deals ( 21-26 May 2024) | Terms & Conditions

Ohsem PayDay Deal Cosmetics* Save Up To 50% (21-26 May 2024) Selected item only. Prices on promotion are based on normal selling price. Certain brands/products are available at selected stores. Terms

Exclusive Deals ( 16-19 May 2024) | Terms & Conditions

Knockdown Prices Deal Cosmetics & Fragrances* Save Up To 50% (16-19 May 2024) Selected item only. Prices on promotion are based on normal selling price. Certain brands/products are available at sele

Exclusive Deals ( 9-12 May 2024) | Terms & Conditions

Knockdown Prices Deal Skin Care Fair* Save 40% (9-12 May 2024) Selected item only. Prices on promotion are based on normal selling price. Certain brands/products are available at selected stores. Te

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page